Общи условия

Общи условия

Общи условия

В случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате уеб сайта www.asaneteshop.com


НАДЗОРНИ ОРГАНИ: 
Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

(1) Комисия за защита на потребителите

Уебсайт: https://kzp.bg/

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

(2) Комисия за защита на личните данни

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2


Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „АСА КЪМПАНИ” ЕООД, регистрирано в град Кърджали, ЕИК 203639432, със седалище и адрес на управление гр. Момчилград, ул. Кап.Петко Войвода 21, наричано по-долу за краткост (ДОСТАВЧИК), от една страна,

и

потребителите на електронни (интернет) магазин  www.asaneteshop.com ,наричано по-долу за краткост (ПОТРЕБИТЕЛ) във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки или услуги  чрез електронен магазин  www.asaneteshop.com. 

Дефиниции:

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

www.asaneteshop.com е уебсайт за електронна търговия - за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

 "Потребител" – всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице или друго правно образувание, което има регистриран профил в www.asaneteshop.com.

„Профилиране” е обособен елемент  в сайта, съдържаща информация за Потребителя, който лично е предоставил при регистрацията му и съхранявана от www.asaneteshop.com, като достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на имейл адрес и парола. Профилирането дава възможност на Потребителя право на достъп и редакция на  данните, въведени при регистрацията, редакция на адрес за доставка, да има достъп до информация за всичкипоръчи да променя паролата си за достъп, да се абонира или да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин  (newsletter) и други.

„Парола” е избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ набор от букви и цифри, които заедно с имейл адреса му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.asaneteshop.com стоки и услуги.

„Продажна цена” е крайната цена за един брой, комплект или за определено количество стока или за услуга, без транспортни разходи. 

„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите, 

Чл.1.Условия за ползване

1.1  Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин www.asaneteshop.com стоки. Общите условия могат да бъдат променени едностранно по всяко време чрез публикуването им в сайта на адрес www.asaneteshop.com. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.

Чл.2. Доставчикът публикува на адрес www.asaneteshop.com:

- описание на основните характеристики, размери, налични цветове  и изображение на всяка стока, предоставена  от производителя информация.

www.asaneteshop.com може да съдържа линкове към други сайтове. АСА КЪМПАНИ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Чл.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява желанието си да сключи договор за продажба на стоки и услуги от разстояние, като направи поръчка през www.asaneteshop.com.

- За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.asaneteshop.com стоки и услуги, Потребителят трябва да попълни електронната форма за поръчка.При попълване Потребителят е длъжен да предостави точни и верни данни.

- За да реализирате поръчка не е необходима регистрация. 

 - Доставчикът има право да прекрати договора и да откаже извършването на услуги или продажбата на стоки, които не са налични към комента на поръчката и да уведоми клиента за невъзможността да изпълни поръчката. 

- При профилиране Потребителят получава достъп като въведе валиден имейл адрес  и парола на съответните места и натисне  бутон "ВХОД". Подаването на поръчка става чрез определяне на вида, цвета, желан текст или размера на стоката и потвърждение чрез натискане на бутон “Купи”,  които клиентът желае да закупи,  следва кликване върху бутон „Плащане“ в раздел „Количка“ При извършена заявка електронният магазин www.asaneteshop.com уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията или поръчка имейл адрес. 

Чл.4. Доставка на стоки и плащане

- Всички цени са в български левове. 

- Посочената цена в количката не включва транспортните разходи, а само сума на поръчаните продуктите. Тарифите за доставка са според тарифния план на СПИДИ АД. До посочен офис на Спиди около 4.15 лв., а до адрес около 5.50лв.  Сумата за доставка в Съботни и/или празнични дни може да варира по тарифен план на СПИДИ АД. 

- Доставка е БЕЗПЛАТНА  след реализирана поръчка от 69.00лв. 

- Всички поръчани стоки от www.asaneteshop.com се изпращат чрез Спиди АД, освен в случаите, когато не е договорено друго с ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

- Цената на стоките и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж(ППП), банков път или по друг начин уговорен между  www.asaneteshop.com и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

- Изпращането на стоките се извършва в рамките от 3 до 5  работни дни. В рамките на 24 часа ще се свържем с Вас по телефона за окончателно потвърждаване на поръчката. 

- Заявената за покупка стока се доставя с подходяща опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес или офис на куриер за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.asaneteshop.com и Потребителя.

 - Когато доставчикът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя.

 - Доставчикът може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е налична. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на поръчката.

Чл.5. Прехвърляне на собствеността на продуктите

- Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от АСА КЪМПАНИ ЕООД, с предаването им на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след извършване на плащането от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

- Предаването на стоката ще се удостоверява с подпис на ПОТРЕБИТЕЛЯ на транспортния документ, предоставен от куриера.

Чл.6 . Потребителят се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и имейл адрес за кореспонденция;

- да плати цената на заявената от него стока;

- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които доставката е безплатна;

- да получи стоката;

 - Чрез направена поръчка през сайта www.asaneteshop.com Потребителят се съгласява www.asaneteshop.com да използва снимките на изработените за тях продукти или услуги, да се използвят за рекламни цели, както публикуването им в www.asaneteshop.com, Facebook, Instagram или друга социална мрежа или уеб сайт/онлайн магазин собственост на фирма АСА КЪМПАНИ ЕООД.


Чл.7. Потребителят има право на:

- достъп и право за  редакция на данните в профила на потребителя  при профилиране;

- ЗЗП Чл. 55. (1) потребителят има право да се откаже от договора, сключен онлайн, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен (четиринадесет дневен) срок, считано от датата на приемане на продуктите от потребителя, клиента или от трето лице. 

- потребителят е длъжен да плати всички преки разходи по връщането на стоката, в случай че се откаже от договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта и заяви това в срока за отказ, освен в случай на дефектна стока. 

- Рекламация на поръчанит стоки  в срок от 14 /четиринадесет/ дни от получаването. Потребителят е длъжен да плати всички преки разходи по връщането на стоката, освен в случай на дефектна стока. 

- За упражняване правото на отказ или рекламация АСА КЪМПАНИ ЕООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ/рекламация или да се свърже на тел. 0877880178.


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП


Стандартен формуляр за упражняване право на отказ


До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя................................................................................../Име на потребителя/


Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

...................                                                                              ..................................


/Дата/                                                                                    /Подпис на потребителя/


 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:


До…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки


1.                  Възстановяване на платената сума

2.                  Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

3.                  Отбив от цената

4.                  Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

1.                  Извършване на услугата в съответствие с договора

2.                  Отбив от цената

3.                  Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:


1.                  касова бележка или фактура;

2.                  протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3.                  други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)


Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………


 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)Дата: ……………………………………………
Чл.8. Приложимо право и спорове

- Спорове, възникнали между АСА КЪМПАНИ ЕООД и  потребителя, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство от компетентния съд.

-  Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на  http://ec.europa.eu/odr /  - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.


Контакти: АСА КЪМПАНИ ЕООД, тел.: +359877880178 и имейл адрес sales@asaneteshop.com.

Използването на Сайта www.asaneteshop.com от Вас означава, че вие сте съгласен и приемате настоящите общи условия.